Regulamin

REGULAMIN STRONY

§1 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania strony internetowej znajdującej się pod adresem www.crazymazy.pl oraz korzystania z jej zasobów.
 2. Przez Użytkownika rozumie się osobę, która korzysta na drodze elektronicznej poprzez połączenie internetowe z zasobów strony www.crazymazy.pl
 3. Usługodawcą oraz Administratorem strony internetowej www.crazymazy.pl jest właściciel marki CrazyMazy, firma Imodus Andrzej Wyżliński, ul. Grodzka 14-16/12
  31-006 Kraków NIP: 676-116-51-37
 4. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu.
 6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

§2 – Korzystanie z treści zawartych na stronie

 1. Użytkownik może przeglądać wszystkie materiały dostępne na stronie www.crazymazy.pl
 2. Wszystkie treści publikowane na stronie są własnością twórców strony bądź osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Niedozwolone jest:
  • zwielokrotnianie i rozpowszechnianie materiałów, treści,zdjęć, rysunków, szaty graficznej, kodu oprogramowania ani innych elementów podlegających prawu autorskiemu,;
  • umieszczanie odesłań do strony w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
  • umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części bez zgody właściciela strony,

§3 – Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca zapewnia użytkownikom ochronę danych osobowych w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych usług bez podania przez użytkownika określonych danych (w szczególności dotyczy to wszelkich usług płatnych).
 3. Jeżeli użytkownik serwisu poda adres e-mail, niniejszym uznaje się, że wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania przez użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych.

§4 – Komentarze

 1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się na stronie www.crazymazy.pl.
 2. Użytkownicy umieszczający komentarz do materiału mają prawo swobodnego przedstawiania  informacji i opinii z zastrzeżeniem podpunktu 3.
 3. Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach.
 4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:
  • są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  • naruszają prawa osób trzecich;
  • są wulgarne lub obsceniczne lub zawierają treści pornograficzne;
  • propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub posiadają jakiekolwiek znamiona dyskryminacji;
  • są spamem, niezamówioną informacją handlową lub w inny sposób są uciążliwe dla użytkowników
  • są spamem lub niezamówioną informacją handlową
  • zawierają treści pornograficzne
 5. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia podpunktu 4, a także innych wypowiedzi uznanych za Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji.
 6. Usługodawca ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami, w szczególności może ich treść cytować w materiałach reklamowych bądź promocyjnych.
 7. Usługodawca może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć wszystkie komentarze ze strony lub zmienić zasady ich funkcjonowania.
 8. W przypadku naruszenia obowiązującego prawa Usługodawca ma obowiązek powiadomić odpowiednie organy ścigania. W tym celu usługodawca rejestruje dane mogące zidentyfikować źródło pochodzenia komentarzy (np. adres ip urządzenia, za pośrednictwem którego powstał wpis).

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG

§1 – Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin dotyczy korzystania z usług świadczonych w ramach projektu CrazyMazy.
 2. Osoby dokonujące zapisu na zajęcia są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem.
 3. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

§ 2 – Dokonanie Zapisu

 1. Poprzez Zapis rozumie się wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na stronie internetowej www.crazymazy.pl bądź złożenie rezerwacji telefonicznej.
 2. Opiekunem – jest rodzic, opiekun prawny lub osoba przez nich uprawniona, dokonująca Zapisu.
 3. Organizatorem – jest IModus Andrzej Wyżliński.
 4. Uczestnikami – są wszystkie osoby objęte Zapisem, tj. osoby aktywnie uczestniczące w Zajęciach.
 5. Zapis traktowany jest jako oświadczenie woli, wyrażające chęć uczestnictwa w zajęciach CrazyMazy.
 6. Opiekun winien sprawdzić, czy podane przez niego przy Zapisie dane są wpisane poprawnie i zgodne z rzeczywistym stanem.
 7. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych uczestnictwem w zajęciach, Opiekun lub Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.

§3 – Płatność

 1. Z chwilą dokonania Zapisu, Opiekun otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rezerwacji (dokonania Zapisu).
 2. Wniesienie zaliczki bądź wpłacenie całości kwoty należnej za kurs w terminie 5 dni od dnia wysłania zamówienia traktowane jest jako zawarcie umowy uczestnictwa w zajęciach. Brak wniesienia zaliczki jest równoznaczny z rezygnacją z wcześniejszego Zapisu.
 3. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora lub dzień wpłaty gotówkowej w siedzibie Organizatora.
 4. Po dokonaniu Zapisu Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie, a dotyczące wybranych przez Opiekuna zajęć.

§4 – Realizacja umowy

 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej,
 2. W czasie trwania zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie i programie.
 3. W sytuacji gdy Opiekun odstąpi od umowy w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem planowanego kursu, możliwy jest zwrot zaliczki oraz wpłaty całkowitej bez pobrania opłaty manipulacyjnej.
 4. W przypadku gdy Opiekun odstąpi od umowy w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć możliwy jest zwrot zaliczki oraz wpłaty całkowitej pomniejszony o opłatę manipulacyjną w wysokości 100zł.
 5. W przypadku gdy Opiekun będzie chciał odstąpić od umowy w terminie krótszym niż 7 dni do rozpoczęcia zajęć, Organizator zaproponuje Opiekunowi inną formę aktywności w ramach CrazyMazy. W przypadku niemożliwości skorzystania przez Opiekuna z innej formy aktywności zaproponowanej przez Organizatora, Organizator ma prawo zachować zaliczkę wpłaconą przez Opiekuna.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursu w terminie 3 dni, przed jego rozpoczęciem. O decyzji takiej każdy z klientów poinformowany zostanie indywidualnie.
 7. W przypadku odwołania kursu w takim terminie Organizator, zwraca Opiekunom wszystkie wpłacone przez nich pieniądze.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursów (do dnia rozpoczęcia włącznie) lub przerwania kursu w wypadku działania siły wyższej (wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji, klęska żywiołowa itp.), ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestnika i Opiekuna.
 9. Opiekunowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Opiekunowi w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Opiekuna, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy.
  Podpunkty 4 i 5 punktu 4 niniejszego regulaminu nie naruszają uprawnień Opiekuna wynikających z podpunktu 9 punktu 4 regulaminu.

§5 – Udział w Zajęciach

 1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w kursach za zgodą i na wniosek Opiekuna.
 2. Opiekun zobowiązany jest do podania stanu zdrowia Uczestników.
 3. Opiekun zobowiązany jest do określenia osób upoważnionych do odbioru Uczestników z zajęć.
 4. Powyższy obowiązek dotyczy również sytuacji gdy dzieci odbierane będą przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania kursów, chyba że zostaną one oddane Organizatorowi do przechowania.
 7. Uczestnicy kursów są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących kurs.
 8. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec Instruktora lub innych Uczestników może zostać usunięty z kursu.
  W powyższym wypadku, Organizator zwraca pieniądze za pozostałą część kursu.
 9. Organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach.
 10. Możliwość zwrotu pieniędzy z tytułu nieobecności dziecka na zajęciach, usprawiedliwionej wyjątkowymi okolicznościami, jest rozpatrywana w każdym przypadku indywidualnie i jest zależna od uznania Organizatora.
 11. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą nie przewiduje się możliwości zwrotu pieniędzy, natomiast Organizator może zaproponować Opiekunowi inny termin zajęć prowadzonych w ramach CrazyMazy.
 12. W trakcie trwanie zajęć Organizator, poprzez Instruktorów, sprawuje opiekę nad Uczestnikami.
 13. Podczas prowadzonych zajęć Uczestnik nie jest objęty dodatkowym ubezpieczeniem.

§6 – Odpowiedzialność

 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uczestnictwa, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  • działaniem lub zaniechaniem Opiekuna lub Uczestnika;
  • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.

§7 – Reklamacje

 1. Jeżeli w trakcie imprezy Uczestnik stwierdza nienależyte wykonanie umowy albo jej niewykonanie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora)
 2. Organizator sugeruje aby reklamacja w formie pisemnej została złożona w ciągu 30 dni od zakończenia zajęć.
 3. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
 4. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości, wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

§8 – Informacje dodatkowe

 1. Przystąpienie przez Uczestnika do zajęć CrazyMazy jest równoznaczne ze akceptacją zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników zajęć następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.